Kontakt

PS Vertalingen
Pytsje van der Sluis
De Wilgepol 7
9203 LV Drachten
Nederland

Tel.: 0512 543380
Faks: 0512 543356
GSM: 06 53759794

Ik wol graach mear ynformaasje oer:
Algemien/kommersjeel
Juridysk
Agrarysk/technysk
Be?dige
Bedriuwsnamme:
Kontaktpersoan:
Adres:
Postkoade en plak:
Telefoan:
Faks:
E-mail:
Ynternet:
Opmerkingen: