PS Vertalingen

PS Vertalingen

Foar bedriuwen en organisaasjes yn Nederlân kin it yn in maatskippij dy't hieltyd mear ynternasjonaal oriïntearre is, net mear ta mei kommunikaasje allinnich yn it Nederlânsk:

  • Fabrikanten moatte by eksport fan har produkten in hantlieding yn de taal fan de ôfnimmer meileverje.
  • Ôfnimmers fan produkten wolle ynsjoch yn de wurkwize, prosedueres en kwaliteitsprosessen fan de produsint.
  • Tsjinstferlieners wolle harren kliïnten yn de eigen taal yn 'e mjitte komme kinne.

Wy biede:

  • (Beëdige) oersettingen yn en út alle talen en op ûnderskate fakmêden
  • Flugge en fakkundige útfiering
  • Kwalifisearre en betûfte native speakers, mei elk harren eigen spesjalismen
  • In fêste oersetter de kliïnt
  • Fanselssprekkende geheimhâlding