Spesjalismen

Yn de ôfrûne 15 jier hawwe we benammen ekspertize opboud mei oersettingen op agrarysk-technysk, juridysk en kommersjeel mêd. Hawwe jo in opdracht dy't net yn ien fan dy kategoryen liket te fallen? Nim kontakt mei ús op, mei-elkoar komme we sûnder mis ta in oplossing.

Freegje frijbliuwend in offerte oan!

Ynskreaun yn it Register beëdige tolken en fertalers (Rbtv-nr. 48) fan de Ried foar Rjochtsbystân. Lid fan it Nederlânsk Genoatskip fan Tolken en Fertalers (NGTV). SIGV-sertifisearre Gerjochtstolk yn Strafsaken (Ingelsk). Ynskreaun by de Keamer fan Keaphannel yn Ljouwert, nr. 01074296. Op alle offertes en leveringen binne de algemiene betingsten fan it Nederlânsk Genoatskip fan Tolken en Fertalers fan tapassing.