Agrarysk / Technysk

Fakjargon yn tal fan talen

Ús klantebestân telt in soad bedriuwen dy't agrarysk-technysk oriïntearre binne. Europeeske regeljouwing ferplichtet harren om klanten te foarsjen fan hantliedingen en produktbeskriuwingen fan levere apparatuer yn de eigen taal. Oarsom freegje se fan harren leveransiers dat mei de masines Nederlânsktalige beskriuwingen meilevere wurde.

Wy hawwe in wiidweidich ynternasjonaal netwurk fan technyske oersetters ta ús foldwaan. Sy binne bekend mei technyske faktermen en ek mei de spesifike (agraryske) terminology. Se binne dêrom by útstek geskikt foar ditsoarte wurksumheden.

Jo kinne by ús terjochte foar de oersetting fan:

  • hantliedingen
  • feilichheidsfoarskriften
  • produktbrosjueres
  • feterinêre teksten
  • produktynformaasjeblêden
  • ensfh.