Algemien / Kommersjeel

Hieltyd mear bedriuwen yn útinoar rinnende sektoaren sjogge oer de lânsgrinzen hinne en krije dêrby te meitsjen mei bûtenlânske ôfnimmers en leveransiers.

Ôfnimmers fan produkten wolle har wakker op de hichte stelle fan wurkwizen dy't tapast wurde, fan kwaliteitshânboeken en fan ynsichten oer duorsum produsearjen. Goeie oersettingen mei de krekte 'toan' jouwe dêrby de trochslach.

PS Vertalingen docht oersetwurk - likegoed mûnling as skriftlik - foar bedriuwen en organisaasjes yn ûnderskate sektoaren.

Jo kinne by ús terjochte foar de oersetting fan:

  • bedriuwsprofilen
  • marketingteksten
  • nijsbrieven
  • tydskriftartikels
  • rapporten
  • ensfh.