Beëdige

Rjochtsjildichheid yn it bûtenlân

In beëdige oersetting is in oersetting dy't makke is troch in oersetter dy't beëdige is by ien fan de Nederlânske rjochtbanken en dy't ynskreaun is yn it Register beëdige tolken en fertalers (Rbrv). De oersetting moat foarsjoen wêze fan in ferklearring, in hantekening en in stimpel fan de oersetter. Beëdige oersettingen binne nedich foar rjochtsjildichheid yn it lân dêr't de oersetting foar ornearre is, lykas berte- of houliksakten, houliksbetingsten, echtskiedingsdokuminten, diploma's, úttreksels, ensfh.

Wy fersoargje beëdige oersettings út en nei ûnderskate talen.